RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy

O projekcie

Krajowa Izba Gospodarcza realizuje projekt pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy”. Projekt wpisuje się w Priorytet 1 resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 „Aktywizacja zawodowa”.  W ramach projektu realizowane będzie zadania „Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia”. Realizacja projektu potrwa do końca lipca 2023 r.

Organ administracji publicznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Rodzaj projektu

Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce

Miejsce realizacji projektu

Województwo mazowieckie, Warszawa

Krajowa_Izba_Gospodarcza_w_Warszawie_2021
Photo by krakenimages

Cel projektu

Przygotowanie do końca lipca 2023 roku 150 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy) do produktywnego zatrudnienia na polskim rynku pracy (w szczególności lokalnym – tj. Warszawa i okolice) dzięki realizacji kompleksowych działań aktywizacyjnych dobranych adekwatnie do specyficznych problemów grupy docelowej, a także rynku pracy.

Grupa docelowa

150 osób – cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 

Uczestnik projektu musi mieć skończone 18 lat i posiadać status uchodźcy z Ukrainy.

Działania

Działania w projekcie skoncentrowane są na aktywizacji zawodowej cudzoziemców poszukujących pracy lub już pracujących, ale wymagających wsparcia w znalezieniu zatrudnienia lub w zmianie zatrudnienia na korzystniejsze pod względem formy i okresu zatrudnienia, zmiany stanowiska czy wynagrodzenia.

Uzupełniająco, w celu zapewnienia kompleksowości wsparcia, zaplanowano realizację podstawowego intensywnego kursu języka polskiego dla cudzoziemców (działanie z zakresu Priorytetu II).

Profilowanie potrzeb i potencjału beneficjentów

Stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, w którym skonfrontowane zostaną potrzeby i możliwości uczestnika z potrzebami rynku pracy oraz określony zostanie plan działań mający na celu poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia lub zmiana pracy na lepsze)

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Organizowanie lub pomoc w znalezieniu i finansowaniu kursów, szkoleń innych form kształcenia

Szkolenia, kursy lub inne formy kształcenia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (np. zawodowe, umiejętności ICT, z zakresu kompetencji społecznych) poprzez wyposażenie ich w niezbędne w realiach polskiego rynku pracy kwalifikacje i/lub kompetencje, w tym:

  • kurs języka polskiego (32 h przez okres 2-3 miesięcy)
  • szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, szkolenia z zakresu IT

Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy

Pomoc uczestnikom w jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla nich pracy, właściwych beneficjentów na dane stanowiska pracy, odpowiadające oczekiwaniom konkretnych pracodawców. Pozyskanie ofert zgodnych z oczekiwaniami i możliwościami beneficjentów zwiększy ich szanse na uzyskanie w krótkim czasie zatrudnienia lub zmianę zatrudnienia na oferujące lepsze warunki (pracy i/lub płacy), w tym:

  • indywidualne spotkania z pośrednikami pracy

PROJEKT

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy

realizowany w ramach konkursu
„Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy.